Loading...

Friday, November 4, 2011

نامه ى جارلى جابلن بؤجيرالَدينى كجى


نامه ى جارلى جابلن بؤجيرالَدينى كجى
كجى خؤم جيرالَدين ليَره شه وه شه وى نوئيَل له قه لاَجكؤلانه كه ى من دا ئه م هه موو جةنكاوه ره بىَ جه كانه  نووستون براوخوشكه كانت بكره دايكيشت به بىَ ئه وه ى ئه و بالَنده  نووستوانه  بىَ دار بكه مه وه  به زه حمه ت توانيم به رله مه ركم خؤم بكه يه نمه ئه م زووره بجوك ونيوه  رِوناكه من له تؤدورم زؤر دور به لاَم جاوانم بينايى يان لىَ ببرِىَ ئه كه ركاتىَ سيماى تؤله به رجاوم وون بوبىَ ويَنه ى تؤ ئيَستاله سه رميَزه كه مه  ويَنه ى تؤ له ناو دلَمايه تؤله كويَى  له باريسى ئه فسونكه روله سه رشانؤبرِشكؤداره كه ى شانزه ليزا نمايش ئةكه ى له م زولَمه ت وبىَ ده نكى شه وه زستانيه دا كويَم له ريتمى ته به ى بيته دره وشانه وه ى ئه ستيَره ى جاوه كانت ئه بينم ئه لَيَن له ونمايشه بر شكؤيه دارِؤلَى كجه شازاده يه ك ئه بينى كه ته ته ره كان به ديلى كرتويانه  شازاده به وبه شازاده يى بميَنهرةوة ئه ستيَشره به وبدره وشيَره وه به لاَم ئه كه ربَكه نين وقاقاو ضه بلَه ى ته ماشاجيان وبؤنى مه ستى ئه وكولاَنه ى بؤيان ناردوى ده رفه تى هؤشياريت ئه ده نىَ له كؤشه يه كدا دانيشه ونامه كه م بخويَنه ره وه و كوىَ بؤباوكت رِاديَره...
من باوكى تؤم جيرِالَدين من جارلى جابلنم كاتىَ مندالَ بووى شه وه هاى شه وبه ديارته وه دائه نيشتم و حكايه تم بؤئه كيَرِايته وه حكايه تى جوانى نووستو له جه نكه لَ دا و جيرؤكى ئه زديهابيره كه ى بيابان كاتىَ خه وجاوانى قورس ئه كردم نيكه ران ئه بووم وتانه م لىَ ئه داو بيَم ئه وت ئؤف له تؤبرِؤ من له ناوخه ونى كجه كه ما خه وتوم خه ونم ئه بينى جيرِالَدين خه ون ، خه ونى ئاينده ى تؤ خه ونى ئه مرِؤى تؤ كجيَكم ئه دى فريشته رِوو فريشته يه كم ئه بينى رِووله ئاسمان سه ماى ئه كرد ئه مبينى ته ماشاجيان ئه يان ووت ئه و كجه ئه بينى ئه وه كجى ئه و كالَته جارِه بيره يه ناوه كه يت له بيره جارلى به لَىَ من جارليم من جكه له كالَته جارِيَكى بير زياتر نيم ئه مرِؤنؤره ى تؤيه من به بانتؤلَيَكى بان ودرِاوه وه سه مام ئه كردو تؤش له به ركى حريرى شازاده كانا سه ما ئه كه ى له وسه مايانه ش زياترده نكى جه بله  ليَدانى ته ماشاجيان كاتيَك تؤبه ره و ئاسمان ئه به ن برِؤ برِؤ بؤئه ويَش به لاَم جارنا جاريَك بكه رِيَره وه سه رزه وى و زيانى خه لَكى ببينه زيانى ئه وسه ماكارانه ى سه ركوجه هه زاروتاريكه كانا كه  به سكى برسى وقاجانيَكى بىَ نه واوه  كه ئه له رزىَ سه ما ئه كه ن من يه كيَك بووم له وان جيرِالَدين له وشه وانه دا شه وه سيحراويه كانى منالَى تؤ كه لاى لايه ى حكايه ته كانم خه وئه يبرديته وه من بيَدار ئه مامه وه  ته ماشاى رِوخسارتم ئه كرد تربه وليَدانه كانى دلَتم ئه زمارد و له خؤم ئه برسى جارلى ئايا ئه م منالَه  هه ست به م كريانه ى تؤ ئه كا من ناناسى جيرِالَدين  له وشه وه دوورانه ى كه جيرؤكم بؤئه كيَرِايته وه به لاَم جيرؤكى خؤ هه ركيز بىَ نه وتى ئه مه  داستانيَكه  شايانى بيستنه داستانى ئه و كالَته جارِه  برسيه ى كه له سه ختترين وبيستترين كه رِه كه كانى لندن دا كؤرانى ئه جرِىَ و سه ما ئه كاو يارمه تى كؤئه كاته وه  ئه مه سه ربورده ى منه  من ده ردى برسيه تيم جه شتوه  من د هردى بىَ زنيم جه شتوه له وانه ش زياتر من رِه نجى ئه وكالَته جارِه م جه شتوه  كه هيَنده ى ئؤقيانوسيَك له خؤبايى بوو به لاَم سكه ى سه ده قه ى رِيَبواريَكى خؤبه رست وشكى ئه كات به م هه مووه شه وه  من هيَشتا زيندوم ، زيندوه كان به رله وه ى بمرن نابىَ زؤر له باره يانه وه  بلَيَين داستانى من به كه لَكى تؤنايه باله باره ى تؤوه  قسه بكه ين باش ناوى تؤ ناوى من دىَ جابلن به م ناوه وه  زياتر له جل سالَ خه لَكى سه ركؤى زه ويم هيَناوه ته  بيَكه نين زيادله وه ى ئه وان بيَكه نيون خؤم كرياوم له ودنيايه ى كه تؤى تيا ئه زى ته نها مؤسيقا و سه ما نيه  نيوه شه و كاتىَ به هه نكاوىَ له شانؤ برِشكؤكه  ديَيته ده رىَ جه ماوه ره دوورِووه ده ولَه مه نده كان فه رامؤش كه و حالَى ئه وشوفيَرى تاكسى يه ببرسه كه ئه تكه يه نيَته مالَه وه حالَى زنه كه ى ببرسه ئه كه ر دووكيان بوو ئه كه رباره ى كرِينى جل وبه ركيان نه بوو بؤ منالَه كه يان به به نهانى برِىَ بخه ره  كيرفانى ميَرده كه يه وه به نويَنه ره كه ى خؤم ووتوه  به س ئه و خه رجيانه ت بىَ جه ندو جوون بؤبكات به باس يان به ميترؤ به شاردا بكه رِىَ ته ماشاى خه لَك بكه بيَوه زن و منالَه كان ببينه به لايه نى كه مه وه رِؤزى يه ك جار به خؤت بلَىَ من يه كيَكم له وان به لَىَ كجم تؤ يه كيَكى له وان و نه ك زياتر هونه ر به رله وه ى دوو بالَ به مرؤف بدات بؤ فرِين هه ردوو ئه زنؤت ئه شكيَنىَ هه رساتىَ هه ستت به وه كرد خؤت له ته ماشاجيان به باشتر ئه زانى هه مان سات شانؤ به جىَ بهيَلَه و به تاكسى يه ك خؤت بكه يه نه ده وروبه رى باريس من ئه وىَ باش شاره زام له ميَزه  ئه وىَ لانكه ى هه زاران بووه له وىَ سه ما كارانى وه كو خؤت ئه بينى جوانتر له تؤ جالاكتر له تؤ مه غرور تر له تؤ سه مائه كه ن له وىَ ده زكا رِوناك كه ره وه كويَركه ره وه كانى هؤلَى شانزه ليزاى لىَ نيه رِوناكى سه ماكاران ته نها رِوناكى و تريفه ى مانكه  ته ماشاكه ئايا له تؤباشتر سه ماناكه ن كجى خؤم دان به وه يا بنىَ هه ميشه كه سيَك هه يه له تؤباشتر ئه وه بزانه  له خانه واده ى جارلى دا هه ركيز هيج كه سيَك ئه وه نده لووت به رز نه بووه  كه سوكايه تى به شوفيَرى كاليسكه يه ك و هه زاريَكى كه نارى رِوبارى سن بكات من ئه مرم وتؤ ئه ميَنى ئوميَدى من ئه وه يه  كه هه ركيز له هه زاريانه زى له كه لَ ئه م نامه يه دا جه كيَكى سبيت بؤئه نيَرم هه رجه نديَكت ئه وىَ بينوسه و وه رى بكره  به لاَم كاتيَك دوو فرِانك خه رج ئه كه ى به خؤت بلَىَ سىَ يه مين سكه هى من نيه ئه مه ئه بىَ ببىَ به مالَى كه سيَكى كومناو كه ئه مشه وبيَويستى ب فرِانكيَكه ئه و نيازمه ندو هه زاروكومناوانه ئه كه ربته وىَ لةهه مووجيَكايةك ئه توانى بيان دؤزيته وه  ئه كه رله باره ى باره و سكه وه  قسه ت له كه لَ دا ئه كه م بؤئه وه يه باش ئاكادارى فريوو فيَلَى ئه ومنالَه شه يتانانه م من عه ياميَكم له سيَرك دا به سه ربردوه  هه ميشه وهه رسات نيكه رانى ئه وته ناف بازانه بووم كه به سه ر به تيَكى باريك دا رِىَ ئه كه ن به لاَم كجم ئه م حه قيقه ته ت بئ  ئه لَيَم خه لَكانى سه رزه مينى جيكير زياترله ته ناف بازانى سه رئاسمانى ناجيكيرئه كه ون له وانه يه  شه ويَك دره وشانه وه ى كرانبه هاترين ئه لَماسى جيهان فريوت بدات ئه وشه وه ئه و ئه لَماسه به تيَكى باريكه  بؤ تؤ كه وتنى تؤش حه تمى يه له وانه يه رِؤذيَك رِوخسارى جوانى تؤ فريوده ر بىَ هه مان رِؤز تؤ بويته ته ناف بازيَكى ناشاره زاو ته ناف بازه ناشاره زاكانيش هه ميشه ئه كه ون دلَ به زيَرِوزيو مه ده جونكه كه وره ترين ئه لَماسى جيهان خؤره خؤر ئه وئه لماسه ى له كه رده نى هه موومان دا ئه دره وشيَته وه  ئه كه ر رِؤزيَك دلَت دا به بياويَك له كه لَ ئه ودا دلَسؤز به و وه فاداربه ، به دايكتم وتوه  له وباره يه وه  نامه ت بؤبنوسىَ ئه وعشق زياتر له من ئه ناسىَ و باشتركوزارشت له خؤشه ويستى ئه كات كارى تؤ زؤر سه خته  ئه وه ئه زانم ئه لَيَن له سه رشانؤ جكه له بارجه حريريَكى ناسك هيجى تر جه سته ت ناشاريَته وه له به رهونه ر ئه توانى به رِووتى بجيته سه رشانؤو باكتروبؤشته تر بكه رِيَيته وه به لاَم هيج كه س و هيج شتىَ له دنيادا نيه شايسته ى ئه وه بىَ، رِووتى ده ردى ئه م جه رخه ى ئيَمه يه من بيره ميَرديَكم له وانه يه قسه كانم بيَكه نيناوه ر بيَت به لاَم به رِاى من جه سته ى رِووتى تؤ ئه بىَ هى كه سيَك بيَت كه رِوحى رِووتى ئه وت خؤشه وىَ به س نيه ئه كه ربيركردنه وه ى تؤ له و روِوه وه هى ده  سالَ بيَش ئيَستا بىَ هى سه رده مى بؤشته يى مه ترسه كجم ئه م ده سالَه تؤ بيرتر ناكا به هه رحالَ هيوادارم تؤ دوايين كه س بيت كه ئه جيته دووركه ى رِووته كان ئه زانم كه باوان و نه وه كانيان هه ميشه جه نكيَكى جاويدانى و به رده واميان له كه لَ يه كتر هه يه به برِواى من شه رِيَكه من خؤشم له منالَه كويَرِايه لَه كان نايه ت به رله وه ى فرميَسكه كانم ئه م نامه يه ته رِ بكه ن ئه مه وىَ ئوميَديَك به خؤم بده م ئه مشه و شه وى نوئيَل وسه رى سالَه شه وى موعجيزه يه هيوادارم تائه وكاته ى خوين له ده ماره كانما وشك ئه بىَ جارلى باوكت له بير نه كه ى من فريشته نه بووم به لاَم تائه و جىَ يه ى توانيم هه ولَم دا مرؤف بم تؤش هه ولَ ده  به رِاستى مرؤف بيت..
رِوخسارت ماج ئه كه م
جارلى جابلن
سويسرا  1963  

  

No comments:

Post a Comment